fbpx

Oferta publiczna akcji SimulaMaker S.A.

wprowadzanych do obrotu na rynku New Connect
Zapisy: 31.05.2021-28.06.2021

Inwestowanie w akcje wiąże się z ryzykiem, w tym utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.

SZCZEGÓŁOWE DANE O EMISJI

Nazwa Emitenta SIMULAMAKER SPÓŁKA AKCYJNA
KRS 0000881412
Typ Oferty OFERTA PUBLICZNA
Na podstawie art. 37a Ustawy o ofercie
Przedmiot oferty do 56.184 akcji zwykłych na okaziciela serii C
Cena emisyjna 24,50 zl
Wartość emisji brutto 1.376.508,00 zł
Minimalny zapis 1.000 szt. Akcji / 24.500,00 zł

 

Zapisy na akcje przyjmują:

      Q Securities S.A.
Mail: broker@qsecurities.com

 

KOMUNIKAT

Wziąć udział w Ofercie Akcji Oferowanych oraz składać Zapisy na Akcje Oferowane mogą inwestorzy, którzy zawarli z Q Securities S.A. Umowę o świadczenie usług maklerskich przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz ich wykonywania.

Szczegółowe informacje o procedurze składania zapisów dostępne są tutaj

O FIRMIE

Firma SimulaMaker powstała w 2015 roku. Główną działalnością Studia jest produkcja gier komputerowych na platformę Steam. Model biznesowy Spółki zakłada tworzenie nisko i średniobudżetowych projektów, a następnie ich sprzedaż na całym świecie w modelu cyfrowym, za pośrednictwem platformy Steam. W 2021 roku SimulaMaker S.A. planuje debiut na rynku NewConnect.

KLUCZOWE PROJEKTY STUDIA

CELE EMISYJNE

Emitent planuje wykorzystać środki pozyskane z emisji na trzy cele:

Sfinansowanie nakładów na produkcję gier (rozpoczętych i nowych)

Sfinansowanie preprodukcji nowych gier

Sfinansowanie kosztów marketingowych związanych z promocją gier

AKCJONARIAT PRZED OFERTĄ

%

Playway S.A.

%

Maksym Vysochanskyy

%

Akcjonariusze

HARMONOGRAM EMISJI

Termin Zdarzenie
31 maja 2021 Publikacja Dokumentu Ofertowego
31 maja 2021 – 28 czerwca 2021 Przyjmowanie zapisów i wpłat od Inwestorów
29 czerwca 2021 Przydział Akcji Oferowanych
nie później niż 30 czerwca 2021 Podanie wyników Oferty
nie później niż 03 lipca 2021 Ewentualny zwrot nadpłaconych kwot

Emisja publiczna Akcji SimulaMaker S.A. jest przeprowadzana:

• na podstawie Dokumenta Ofertowego,

• wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Dokument ofertowy nie może być traktowane jako propozycja nabycia lub oferta sprzedaży Akcji ani jako zamiar pozyskania ofert kupna Akcji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami.

Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Dokument ofertowy ani akcje nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek innym, poza Rzeczpospolitą Polską, państwie – w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Skorzystanie z któregokolwiek dokumentów jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że wykonująca tę czynność osoba:

• nie znajduje się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki ani na terytorium jakiegokolwiek innego kraju, którego prawo stanowi, że zapoznawanie się z takimi materiałami jest niezgodne z prawem,

• nie jest rezydentem Stanów Zjednoczonych (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933) ani jej nie reprezentuje, ani nie działa na rachunek takiej osoby,

• przeczytała i zrozumiała zamieszczone powyżej zastrzeżenia.

SimulaMaker S.A.
ul. Bluszczanska 76 /Paw. 6
Warszawa 00-712
Poland
NIP: 9930656610
REGON: 360979700
Tel. 662559400